PODEJMIJ WYZWANIE

Organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży, firm i zakładów pracy

ORGANIZACJA IMPREZ

Sobera Active Group jest organizatorem wielu imprez sportowych rangi krajowej, a także szkolenia w zakresie nauki jazdy na łyżwach oraz rolkach. Firma, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu wie jak profesjonalnie zorganizować aktywny wypoczynek. Nasza zasada to maksimum dobrej zabawy, w połączeniu z dbałością o kondycję fizyczną jej uczestników.

Ogólnopolskie turnieje, zawody sportowe czy też piknik sportowo-rekreacyjny zorganizowany dla Państwa pracowników, może być ważnym elementem w budowaniu i umacnianiu pozytywnego wizerunku firmy. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich firm i zakładów pracy, które troszcząc się o swoich pracowników, chcą umożliwić im spędzenie wolnego czasu, w pełen emocji, niepowtarzalny sposób.

Oferujemy kompleksową obsługę imprez w zakresie:

 • przygotowania oferty organizacyjnej
 • wynajmu obiektów sportowych
 • zabezpieczenia bazy noclegowej
 • cateringu
 • pełnej koordynacji zawodów:
  • przygotowanie dokumentacji
  • oficjalne otwarcie zawodów – prowadzenie zajęć treningowych oraz rekreacyjnych (obsługa trenerska)
  • prowadzenie zawodów (komentarz sportowy, informacje o wynikach, konkursy)
  • zabezpieczenie sprzętu sportowego (łyżwy, rolki, przyrządy treningowe, itp.)
  • przygotowanie wszelkich materiałów promocyjnych
  • przygotowanie nagród dla uczestników
  • przygotowanie imprez towarzyszących (gry i zabawy dla dzieci, impreza integracyjna, mecz pokazowy, itp.)
  • zabezpieczenie sędziów
  • zabezpieczenie i ochrona
  • przygotowanie dokumentacji foto i video

CELE:

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży celem wyrównywania szans oraz równego dostępu do obiektów sportowych;
 • aktywizacja lokalnej społeczności celem poprawy sprawności fizycznej i zdrowia;
 • zainicjowanie lokalnych programów sportowo-rekreacyjnych;
 • zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu;
  utworzenie nowych form rozrywki dla społeczności lokalnej;
 • integracja lokalnych społeczności poprzez sport.

SYTUACJA NA RYNKU

Jak wskazują wyniki badań, aktywność sportowa w Polsce jest na niskim poziomie. Nie jest to tylko problem naszego kraju, ale wielu państw europejskich. W ostatnich dziesięcioleciach sport nie należał do priorytetowych dziedzin w polityce państwa. Skutkowało to w szczególności obniżeniem poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa. Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia, w społeczności dorosłych wciąż przeważa styl życia daleki od prozdrowotnego. Jedynie 7% Polaków deklaruje systematyczną aktywność fizyczną. Przy wydłużaniu się wieku życia Polaków niesie to poważne zagrożenia dla zdrowia i jakości życia. Oznacza to, że w świadomości przeważającej części polskiego społeczeństwa nie nastąpiła dotąd zasadnicza przemiana. O takim obrazie społeczeństwa w znacznym stopniu decyduje nie tylko dostępność sportu, lecz także uboga oferta programowa dla osób w różnym wieku i różnym stanie zdrowia oraz poziomie sprawności fizycznej. Zapewne może to zmienić sprawne i umiejętne zarządzanie często nie wykorzystywanymi w pełni obiektami oraz animacja sportu i czasu wolnego. Sport profesjonalny ciągle jeszcze nie przynosi nam pożądanych wyników, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. Jedną z przyczyn jest brak zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży przez zajęcia sportowe, a do tego stowarzyszenia i kluby sportowe prowadzą swoją działalność w trudnych warunkach organizacyjnych i materialnych.

Celem szkoleń jest zwiększenie dostępności do sportu i aktywności fizycznej oraz wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia poprzez uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych. Beneficjenci nabędą niezbędną wiedzę w zakresie animacji sportu i czasu wolnego, aby w przyszłości zachęcać społeczność do aktywności fizycznej poprzez dobrze zorganizowane i promowane wydarzenia. Powinno to być powiązane z programami edukacyjno-wychowawczymi oraz z ofertą zagospodarowania wolnego czasu. Przedłużający się okres życia ludzi stawia nowe zadania skierowane na podtrzymanie optymalnej dla wieku sprawności ludzi starszych. Upowszechnianie sportu i aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych jest światowym kierunkiem działań skutkujących usprawnieniem i niwelowaniem barier pomiędzy ludźmi. Wizją szkolenia jest to, aby sport zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. Obecnie na rynku pracy są animatorzy sportu jednak w wielu przypadkach nieposiadający kompetencji z zakresu przygotowania, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Efektem szkoleń będzie aktywizowanie lokalnej społeczności w ramach ich obecności i uczestnictwa w zawodach oraz imprezach sportowych. Podejmowanie przez zarządzających obiektami oraz animatorów działania mają zachęcić z jednej strony obywateli do odwiedzania obiektów sportowych, natomiast z drugiej umożliwić pozyskiwanie dodatkowych środków na funkcjonowanie i rozwój obiektu. W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej, bardzo mocno rozwinęła się sieć usług rekreacyjno-sportowych. Ośrodki w swojej ofercie zamieszczają między innymi różnorakie formy aktywności wywodzące się z narodowych i regionalnych tradycji. Zajęcia prowadzone podczas studium przybliżą beneficjentom polskie i światowe dziedzictwo w zakresie kultury fizycznej, widowisk sportowych, a także tematykę promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną. W zajęciach praktycznych uczestnicy poznają metodykę wielu form aktywności fizycznej, zasady organizowania i przeprowadzania imprez o sportoworekreacyjnym charakterze (takich jak: festyny, konkursy, pikniki). W ostatnich czasach daje się zauważyć rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się organizowaniem zajęć zarówno rekreacyjno-sportowych, turystycznych jak również warsztatowych, a nawet terapeutycznych (np. przeciwdziałanie agresji, stresom, chorobom cywilizacyjnym).